CZ

Úspěšné ukončení výzkumného grantu TA ČR Omega

28.02.2014

Výzkumný grant TA ČR Omega "Klastrová politika České republiky a jejích regionů pro globální konkurenceschopnost a udržitelný růst", jehož řešitele byla Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s Czech Cloud Clusterem, byl úspěšně ukončen.

Tento výzkumný projekt byl zahájen v roce 2012, kdy také proběhla jeho prezentace hejtmanům na červnovém jednání Rady Asociace krajů ČR v Přerově a terénní šetření formou rozhovorů s vedoucími pracovníky krajských útvarů regionálního rozvoje, manažery klastrů a dalšími partnery k získání potřebných dat. V průběhu řešení projektu proběhla řada jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Výstupem projektu jsou metodiky pro národní klastrovou politiku a regionální klastrovou politiku, kterým bylo v prosinci 2013 uděleno osvědčení o uznání certifikované metodiky Ministerstvem průmyslu a obchodu. Třetím výstupem je specializovaná mapa "Inovační potenciál klastrů v České republice". Souhrn uplatněných znalostí odborníků tvořících řešitelský tým pro problematiku klastrových politik byl dále zúročen v knize "Klastrové politiky a jejich vliv na výkonnost klastrů a klastrových organizací", kterou vydalo nakladatelství Linde Praha, a.s. Elektronickou verzi těchto certifikovaných metodik a mapy lze najít zde.

Certifikované metodiky klastrových politik jsou určeny všem zainteresovaným subjektům ČR jako doporučení pro kvalifikované provádění jednotlivých procesů od identifikace významných oborových seskupení (klastrů) v regionu, přes následnou iniciaci spolupráce mezi identifikovanými firmami, vzdělávacími a výzkumnými institucemi a veřejným sektorem (klastrové iniciativy) až po inkubaci, podporu a rozvoj klastrových organizací a jejich managementu na cestě k dosažení žádoucí excelence. 

Součástí metodik jsou nové postupy pro monitoring výkonnosti klastrových organizací, jejich governance a evaluaci s cílem nastolení systémových vztahů především mezi kraji a klastry a maximalizace efektů z vkládání strategických veřejných investic do fenoménu spolupráce v klastrech. Důležitá je rovněž navrhovaná akreditace klastrů pro stanovení podmínek zralosti klastrové organizace k přijímání a patřičnému zúročování dotací z národních programů zacílených na klastry. Přínosným prvkem je navrhovaný systém klastrového vzdělávání.

TiskNahoruZpět